MATERIALET

MBROJTJA E FËMIJËS

TERAPIA E TË USHQYERIT DHE ZHVILLIMI GJUHËSOR TEK FËMIJËT ME SINDROMË DOWN

UDHËZUES PRAKTIK PËR KUJDESTARËT, EDUKATORËT DHE PSIKOLOGËT E KOPSHTEVE DHE TË ÇERDHEVE NË KUADËR TË ARSIMIT GJITHPËRFSHIRËS

UDHËZUESI PEDAGOGJIK 2020

LIBËRTHI PËR SJELLJEN 2020

LIBËRTHI PËR SHËRBIMET 2020

GJITHËPËRFSHIRJA E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË QENDRAT E AFTËSIMIT PROFESIONAL NË KOSOVË

UDHËRRËFYESI I SHËNDETIT 2018