Avokimi dhe vetavokimi

Shoqata Down Syndrome Kosova implementon veprime avokuese të cilat janë thelbësore për promovimin e të drejtave, mirëqenies dhe gjithëpërfshirjes së individëve me sindromën Down.
Këto veprime mund të kryhen nga vetë individët, familjet, kujdestarët për të siguruar që nevojat dhe shqetësimet e individëve me sindromën Down të adresohen në mënyrë efektive.

Shoqata Down Syndrome Kosova organizoni sesione trajnimi dhe seminare brenda dhe jashtë organizatës për të rritur ndërgjegjësimin dhe vetëdijesimit rreth sindromës Down. Jep informacione mbi nevojat dhe sfidat specifike me të cilat përballen individët me sindromën Down, duke mos anashkaluar  dhe aftësitë e tyre.

DSK avokon dhe zbaton praktika gjithëpërfshirëse brenda institucioneve edukative, kulturore, sportive dhe politike. Gjithashtu, sigurohet që individët me sindromën Down të kenë mundësi të barabarta për të marrë pjesë në programe, aktivitete dhe procese vendimmarrëse.

DSK praktikon zhvillimin dhe rishikimin e politikave në nivel lokal dhe qëndror për të promovuar të drejtat e tyre, përfshirjen dhe qasjen anti-diskriminuese ndaj personave me sindromën Down. Gjithashtu, sigurohet që këto politika të respektohen dhe zbatohen.


Ofron trajnime dhe mbështetje për individët me sindromën Down dhe familjet e tyre për t’i fuqizuar ata që të bëhen vetë-avokues. I informon mbi të drejtat e tyra, ngrit kapacitetet për t’i transmetuar nevojat e tyre si dhe angazhimin e tyre në organizatë, komunitet dhe më gjerë.

Shoqata ka partneritet bashkëpunimi me shumë organizata si dhe është anëtare e disa organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare me të cilat bashkëpunon për të fuqizuar mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të personave me aftësi të kufizuar, si dhe gjithashtu ky bashkëpunim shërben për të shkëmbyer praktikat e mira të avokimit.

Sigurohemi që i gjithë komunikimi dhe informacioni të jetë i qasshëm për personat me sindromën Down, përfshirë përdorimin e gjuhës së thjeshtë, materiale lehtë të lexueshme dhe ilustrimeve të ndryshme.

Organizon ngjarje avokuese si: fushata ndërgjegjësuese, kampanja sociale, trajnime dhe infosesione, aktivitete kulturore dhe sportive etj. Me qëllim të gjithëpërfshirjes të personave me SD në shoqëri dhe promovon imazh pozitiv mbi personat me SD.

Avokon për ndryshime në legjislacion në nivel lokal, rajonal dhe kombëtar për të mbrojtur të drejtat dhe për të promovuar përfshirjen e individëve me sindromën Down. Angazhohet në proceset lobuese kur është e nevojshme.

DSK ka të inkorporuar mekanizma të feedback-ut që mundëson adresimin e kërkesave dhe inputeve nga individët me sindromën Down dhe familjet e tyre që të shprehin shqetësimet e tyre dhe të japin të dhëna për proceset e vendimmarrjes.

Inkurajon dhe mbështet iniciativa kërkimore në lidhje me sindromën Down, të cilat mund të ofrojnë të dhëna të vlefshme për të informuar përpjekjet e avokimit dhe për të përmirësuar shërbimet.

Avokimi brenda një organizate për njerëzit me sindromën Down është një proces i vazhdueshëm. Kërkon përkushtim dhe bashkëpunim ndërmjet të gjithë aktorëve për të siguruar që individët me sindromën Down të kenë mundësinë të bëjnë jetë të plotë dhe  të dinjiteteshme.

vete-avokimi i personave me sindrome Down

Vetë-avokimi i personave me Sindromën Down është një aspekt i rëndësishëm i zhvillimit personal dhe përfshirjes në shoqëri. Për shkak të sfidave të veçanta të komunikimit dhe zhvillimit të tyre, personat me Sindromën Down kanë nevojë për asistim dhe përkrahje për të zhvilluar aftësinë  për të shprehur mendimet dhe ndjenjat e tyre.

Mënyrat e përkrahjes mund të shtrihen në zhvillimin e aftësive për të dhe shprehur në mënyrë të përshtatshme komunikim verlab, të shkruarit, dhe tekonologji asistive për nevojat, mendimet, ndjenjat dhe kërkesat e tyre. Gjithashtu ofron trajnim të aftësive të komunikimit përfshirë gjuhën dhe shprehjet trupore të cilat ndihmojnë në zhvillimin e aftësive të tyre avokuese.

Personat me Sindromën Down përfshihen në procese vendimmarrëse që i përkasin atyre, më pjesëmarrje aktive në diskutimet ku japin inputin e tyre në çështje që  ndikojnë në jetën e tyre.


Familjarët dhe kujdestarët kanë një rol thelbësor në përkrahjen e vetë-avokimit të personave me Sindromën Down. Andaj, DSK inkurajon familjarët e tyre që të ndihmojnë në zhvillimin e vetëbesimit dhe të përkrahin individin të shprehë veten.

Personat me Sindromën Down përfshihen në  ngjarje të ndryshme që promovojnë të drejtat dhe interesat e tyre. Kjo është një mënyrë për ta avokuar për veten dhe për të bashkëvepruar me të tjerët që ndajnë të njëjtat sfida dhe përvoja.

Vetë-avokimi është një mënyrë e rëndësishme për personat me Sindromën Down të zhvillojnë vetëdijen e tyre dhe të kenë një rol aktiv në vendimmarrjen e tyre dhe në shoqërinë e tyre. Është e rëndësishme të ofrohet mbështetje dhe përkrahje për ta në këtë proces.