Korniza Ligjore

Ligjet
LIGJI Nr. 03/L-019 PËR AFTËSIMIN, RIAFTËSIMIN PROFESIONAL DHE PUNËSIMIN E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA
LIGJI NR. 08/L-153 PËR EDUKIMIN NË FËMIJËRINË E HERSHME
LIGJI NR. 06/L-084 PËR MBROJTJEN E FËMIJËS