Vlerësimi nga ekipi multidiciplinar

Procesi i vlerësimit është ndër proceset më të rëndësishme. Ky proces realizohet në disa faza;


1- Faza e parë është vëzhgimi i fëmijës në ndërveprim me persona të ndryshëm dhe në mjedise të ndryshme;
2- Faza e dytë përfshin intervistën e detajuar me prindërit
3- Faza e tretë përfshin prova të drejtpërdrejta me fëmijën


Vlerësimi i fëmijës kryhet nga ekipi multidisiplinar të fushave të ndryshme. Vlerësimi realizohet përpara fillimit të marrjes së shërbimeve terapeutike dhe përcakton nevojën e fëmijës për shërbime specifike si dhe frekuencën e marrjes së këtyre shërbimeve.
Po i njëjti ekip bën dhe rivlerësim të fëmijës .