Informatë për DSK

Informatë mbi Shoqatën


Shoqata Down Syndrome Kosova (DSK) është organizatë jo qeveritare, me status Shoqatë, themeluar me 4 mars 2007 nga prindër të personave me sindromën Down (SD). DSK është regjistruar me 5 Prill 2007, me Numër Regjistrimi; 5111389-6 dhe Nr. Fiskal: 600279485. DSK është organizatë nacionale e komunitetit e shtrirë me shërbimet e veta në pesë (5) zona rajonale të vendit; Prishtinë, Mitrovicë, Prizren Ferizaj dhe Gjilan.

Deri më tani Shoqata ka arritur të mobilizoj komunitetin që numëron mbi 980 familje të anëtarëve të komunitetit, për të organizuar nisma mbi promovimin dhe realizimin e të drejtave te barabarata të personave me sindromën Down dhe ne pergjithësi te personave me aftësi të kufizuar.
DSK ka punuar dhe vazhdon të punojë fuqishëm në mbrojtje dhe realizim të të drejtave të personave me sindromën Down, deri me tani ka inicuar nisma inovatore të suksesshme të cilat kanë prekur drejtpërsëdrejti nevojat dhe interesat e komunitetit të PAK-ve cilat janë vlerësuar të dobishme dhe me interes të përgjithshëm shoqëror, disa nga nismat si:


• Iniciues i iniciativës avokuese mbi politikat e Arsimit gjithëpërfshirës- Plani Strategjikë i organizimit të arsimit gjithëpërfshirës 2010-2015.
• Avokim të suksesshme për transparencë dhe llogaridhënien mbi fondin për trajtim mjekësor jashtë vendit ( Mars 2010- Mars 2011, financuar nga USAID)
• Iniciues për hartimin e ligjit gjithëpërfshirës, ligj i cili synon të trajtojë në mënyre të barabartë të gjithë personat me aftësi te kufizuar (2016-2023 në proces)
• Hartimin e platformes së perbashket me shoqatat e PAK-ve, pjesemarrje direkte ne hartimin e strategjise nacionale per personat me aftesi te kufizuar 2013-2023 si dhe dokumenteve te tjera shteterore etj.
• Prodhim te materialeve te ndryshme si, manuale, fletushka, broshura, video dokumentar, te cilat kane kontribouar ne ngritjen e vetedijes te qytetareve ne pergjithesi si dhe ngritjen e kapaciteteve profesionale te institucioneve edukativo –arsimore dhe shendetesore, organizimin e trajnimeve te vazhdushme qe kane ndikim direkt ne ngritjen e e kapaciteteve te edukatoreve, mesimdheneseve dhe profesionisteve te tjere, organizim te trajnimeve per student, vullnetare, etj.


Shoqata Down Syndrome Kosova është anëtare me të drejta të plota në Down Syndrome International (DSI), European Down Syndrome Assiociation(EDSA), Down Syndrome Interest Medical Group (DSIMG), Caravan, anëtare në Shoqatën Europiane e Shërbimeve për Personat me Aftësi të Kufizuara (EASPD) si dhe ; Bashkëthemelues dhe anetare ne Forumin Kosovar të PAK-ve bashkëthemelues i koalicionit te OJQ_ve për iniciativa qytetare-CMB dhe FDI, bashkëthemelues te Koalicionit për arsimin gjithëpërfshirës te Kosovës-KAGJK, bashkëpunim partneriteti me Qendrën Rehabilituese dhe trajnuese –Down Syndrome Centar Pula, Kroaci, Partneritet me Down Syndrome Association of UK, anëtarësim në rrjetin e koalicione European Coalition for Comunity Living-ECCL, etj.

Profili i DSK-es

Vlerat e Organizatës

Shprehin besimin e komunitetit mbi potencialin e madhe dhe dëshirën e personave me sindromën Down për përfshirje dhe integrimin e tyre të plotë dhe të sigurt në shoqëri.

DSK, është kundër etiketimeve dhe termave që përdoren në opinion për personat me sindromën Down. Gjithmonë veproni për personat me sindromën Down duke i thirrur në emrin e tij apo asaj, ose kur të përshkruani personin, fëmijën, apo te riun, referohuni si: person me sindromën Down apo me termin shkencor Trisomi 21.

Vizioni

Një shoqëri ku respektohet diverziteti njerëzor dhe personat me sindromën Down kanë mundësi te barabartë dhe mund te realizojnë potencialin e tyre.

Misioni
Promovimin, respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave te personave me sindromën Down në Kosovë dhe familjareve te tyre.

Objektivat Strategjike

1 Avokimi për realizimin e të drejtave të personave me SD.
2.Zhvillimi i kapaciteteve të DSK-së për ofrimin e shërbimeve të qëndrueshëm.
3.Zhvillimi i programeve të ndërrmarësisë sociale në kuadër të DSK-ës.