Qytetaria aktive dhe vetavokimi

Të rinjët me sindromë Down aftësohen në njohjen dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre, përmes mbështetjes profesionale në këtë fushë. Në këtë komponentë, të rinjët me sindromë Down trajnohen bazuar në konceptin e qytetarisë aktive dhe vet-avokimit, si element themelor në jetën e çdo individi.