Aftësimi profesional dhe punësimi

Të rinjët me sindromë Down përmes përgatitjes teorike dhe praktike aftësohen profesionalisht për tregun e punës.